คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวลิต ธรสาธิตกุล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย รสชาติ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมมี บุราคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ มณีล้ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง จันทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมมี บุราคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรรณสารโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระสุธิศาล สทธิมโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิตาพร พรรณกนกศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย อินตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิน ชัยวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูรณ์ ศิลาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรูญ นาคนวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดใจ ดวงใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ดร. ภูมิภัทร มาลี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ