กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปวิตรา สาริกา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมาลา ดวงทอง

นายอภิเดช กิริยะ

นางจารุวรรณ พิมพ์มาศ

นางสาวอรณิชา วันงาม