กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชาลี มีวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฐธมน วงศ์พิทักษ์

นางสาวศิริพร พันธ์เพ็ชร

นายชัยประเสิรฐ บุญเสริม

นางสาวอรอนงค์ ส่งเสริม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุวนันท์ ประชัน
ครูผู้ช่วย