กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเนตรนภา สุรสรร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธราธร บุญเสริม

นางสาวศิวาภรณ์ บุญเสริม

นายติยพัฒน์ เสนาน้อย