ฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป
ประกอบไปด้วย
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
2. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
3. นายพลวรรตน์  ชื่นชม
4. นายปัญญา  ทองทิพย์
5. นางสาวอรณีย์  งามพรม
6. นางสาวศิวาภรณ์  บุญเสริม
7. นางสาวอรอนงค์  ส่งเสริม