ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ประกอบไปด้วย
 
1. นายเอกรินทร์ กฐินเทศน์ 
2. นายมาลา  ดวงทอง           
3. นางสาวจิตอารี ทองมันปู       
4. นายชัยยันต์ ถาพันธ์           
5. นายภัทรพล แป้นนรินทร์